+ 421 2 321 484 00 info@ribsk.eu

GOLDSIDE Real Estate Fund

S nami nestrácate čas ani peniaze. Sporte si na lepšie časy s RIB SLOVAKIA.

Preneste si svoje úspory k nám a pravidelne si sporte na lepšie časy s RIB investičným sporením v našom podielovom fonde nehnuteľností GOLDSIDE Real Estate Fund. Prinášame investičné sporenie šité na mieru podľa vašich predstáv:

Prečo pravidelne investovať do RIB investičného sporenia?

  • Pravidelnosť – vytvárate si správne investičné návyky.
  • Zhodnotenie – výkonnosť realitných fondov dlhodobo poráža infláciu.
  • Dostupná rezerva – dlhodobým a pravidelným investovaním si tvoríte finančnú rezervu a plníte si svoje ciele.

Možnosti investičného sporenia RIB SLOVAKIA?

  • Sporte si už od 20 EUR.
  • Nastavte si vami preferovanú cieľovú sumu od 1 000 EUR do 30 000 EUR.
  • Pomenujte si svoje sporenie podľa toho, na čo plánujete sporiť.
  • Sporte neobmedzene a s ľubovoľnou frekvenciou zasielania platieb.
  • Sporte si až do 150 % cieľovej sumy bez navýšenia poplatkov.

Parametre RIB investičného sporenia

 

Cieľová suma: 1 000 EUR – 30 000 EUR
Minimálna investícia: od 20 EUR
Maximálna investícia: vo výške cieľovej sumy
Mimoriadna investícia: od 20 EUR (max. cieľová suma)
Zriaďovací poplatok: 2 % z cieľovej sumy
Výstupný poplatok počas prvých 3 rokov: 1 % z požadovanej sumy na vyplatenie
Doba sporenia: neobmedzená
Frekvencia sporenia: ľubovoľná
Sporenie vo fonde: GOLDSIDE Real Estate Fund
Možnosť výberu kedykoľvek
Číslo účtu pre investičné sporenie: SK30 1111 0000 0015 6760 2023

 

RIB investičné sporenie sa prispôsobí vašim potrebám. Cieľ vášho investičného sporenia a stanovenie cieľovej sumy záleží iba od vás. Vytvorte si sporenie šité na mieru a pomenujte ho podľa svojich snov a potrieb:

RODINNÁ DOVOLENKA

Doprajte si rodinnú dovolenku na Slovensku. Sporte si s nami na lepšie časy a vďaka výnosu z nášho RIB investičného sporenia si nasporíte aj na vreckové.

Cieľová suma: 1 000 EUR + Zhodnotenie
Sporte od 28 EUR/mesačne
(3 roky)

NOVÁ KUCHYŇA

Zaslúžite si novú kuchyňu svojich snov. Sporte si s nami na lepšie časy a vďaka výnosu z nášho RIB investičného sporenia si môžete dovoliť aj moderné spotrebiče.

Cieľová suma: 5 000 EUR + Zhodnotenie
Sporte od 59 EUR/mesačne
(7 rokov)

ŠTÚDIUM PRE VAŠE DETI

Zabezpečte svojim deťom špičkové vzdelanie v zahraničí. Sporte si s nami na lepšie časy a vďaka výnosu z nášho RIB investičného sporenia nasporíte deťom aj na vreckové.

Cieľová suma: 10 000 EUR + Zhodnotenie
Sporte od 83 EUR/mesačne
(10 rokov

VÍKENDOVÁ CHATA

Doprajte si po náročnom týždni v práci relax vo vašej víkendovej chate. Sporte si s nami na lepšie časy a vďaka výnosu z nášho RIB investičného sporenia ju môžete mať aj s bazénom.

Cieľová suma: 30 000 EUR + Zhodnotenie
Sporte od 167 EUR/mesačne
(15 rokov)

Dokumenty na stiahnutie

Táto reklama má výlučne informatívny charakter, nejde o ponuku na nákup cenných papierov a jej text nie je právne záväzný. Úlohou tejto reklamy nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku na obchodných miestach spoločnosti RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. a tomto webovom sídle.

UPOZORNENIE: Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. S investíciou do podielových fondov je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej politiky a stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môže stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správca žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky. Správca môže predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov najdlhšie na 12 mesiacov odo dňa, kedy sa úplná žiadosť o vyplatenie podielových listov bude považovať za doručenú Správcovi.