+ 421 2 321 484 00 info@ribsk.eu

The Royal Invest Micro Fund

V​erejný špeciálny fond alternatívnych investícií určený všetkým, ktorí chcú zhodnotiť svoj majetok investovaním do rôzneho typu aktív, ktoré sú bližšie špecifikované v Štatúte fondu.

Je určený pre klientov s predchádzajúcimi znalosťami a skúsenosťami s investovaním a s vyššou toleranciou rizika.

Kam investujeme?

Primárne do kúpy majetkových účastí v obchodných spoločnostiach

  • pôsobiacich v realitnom sektore,
  • obchodujúcich s komoditami (najmä ropou, zemným plynom, drahými kovmi),
  • poskytujúcich služby vo finančnom sektorevzdelávaní,
  • spoločnosť, ktorej predmetom činnosti sú technologické riešenia, vývoj nových technológiísoftvéru, zdravotnícke riešenia,
  • obchodujúcich s umeleckými dielami.
  • kúpou podielov v iných podielových fondoch.

Sekundárne do iných aktív

  • akcií, dlhopisov a nástrojov finančného trhu.

Fond môže využívať finančné deriváty na účely dosahovania výnosov, ako aj na účely zabezpečenia proti riziku.

Rodný list fondu:

Názov fondu: The Royal Invest Micro Fund Slovakia, o.p.f., RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s.

Skrátený názov fondu: The Royal Invest Micro Fund

Typ fondu: Otvorený podielový fond vytvorený ako verejný špeciálny fond alternatívnych investícií

Správca: RIB SLOVAKIA, správ. spol., a. s.

Audítor: BPS Audit, s.r.o.

Depozitár fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Rizikovo-výnosový profil: 6 (na stupnici od 1 do 7)

Odporúčaný investičný horizont: minimálne 5 rokov

Vstupný poplatok: maximálne 3%

Výstupný poplatok: maximálne 1%

Správcovský poplatok 1,5%

Výkonnostná odplata 20% z výnosu fondu

Minimálna investícia  1 000 EUR

Číslo účtu pre investovanie do podielového fondu The Royal Invest Micro Fund: SK55 1111 0000 0015 6760 2058

VÝKONNOSTI A HODNOTA MAJETKU FONDU K 31.1.2024:

Hodnota 1 podielového listu: 0,100000 EUR
Čistá hodnota majetku: 6 790,00 EUR
Zhodnotenie fondu:  
– za 1 mesiac: 0,00 %
– za 3 mesiace: 0,00 %
– za 6 mesiacov: 0,00 %
– za 1 rok: 0,00 %
– od začiatku roku (YTD): 0,00 %
– od vzniku (06.06.2023): 0,00 % p.a.

Dokumenty na stiahnutie

Táto reklama má výlučne informatívny charakter, nejde o ponuku na nákup cenných papierov a jej text nie je právne záväzný. Úlohou tejto reklamy nie je nahradiť Dokument s kľúčovými informáciami (PRIIPS), predajný prospekt a štatút fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku na obchodných miestach spoločnosti RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. a  tomto webovom sídle.

UPOZORNENIE: Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. S investíciou do podielových fondov je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej politiky a stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môže stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správca žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky. Správca predĺžil v Štatúte lehotu na vyplatenie podielových listov najdlhšie na 3 mesiace odo dňa aktuálneho ocenenia, ktorý nasleduje bezprostredne po prijatí úplnej žiadosti o vyplatenie podielových listov Správcom.