+ 421 2 321 484 00 info@ribsk.eu

GOLDSIDE Real Estate Fund

​Začiatkom roka 2023 požiadala správcovská spoločnosť RIB SLOVAKIA v súlade so zákonom Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na vytvorenie fondu GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f., RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. (ďalej len „Fond“) so zámerom zrušenia Fondu.

Rozhodnutie Národnej Banky Slovenska, ktorým udelila predmetný súhlas, nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2023. K uvedenému dňu sme začali proces zrušenia Fondu, čo znamená okrem iného skončenie vydávania a vyplácania podielových listov a uzavretie hospodárenia s majetkom vo Fonde, vrátane predaja aktív/majetku Fondu.

Aktuálne pracujeme na zlikvidnení posledného aktíva Fondu, a to podielových listov fondu NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s..

Po zlikvidnení tohto aktíva, pristúpime k vyrovnaniu záväzkov Fondu a finálnemu kroku spočívajúcemu vo výplate zodpovedajúceho podielu investorom Fondu.

Rodný list fondu:

Názov fondu: GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f., RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s.

Skrátený názov fondu: GOLDSIDE Real Estate Fund

Typ fondu: Otvorený podielový fond vytvorený ako verejný špeciálny fond nehnuteľností

Správca: RIB SLOVAKIA, správ. spol., a. s.

Audítor: BPS Audit, s.r.o.

Depozitár fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Rizikovo-výnosový profil: 3 (na stupnici od 1 do 7)

Odporúčaný investičný horizont: minimálne 3 roky

Vstupný poplatok: maximálne 2%

Výstupný poplatok: maximálne 1%

Správcovský poplatok 1%

Výkonnostná odplata 20% z výnosu fondu

Minimálna investícia od 20 EUR

Číslo účtu pre investovanie do podielového fondu GOLDSIDE Real Estate Fund: SK5211110000001567602015

Graf vývoja cien fondu:

VÝKONNOSTI A HODNOTA MAJETKU FONDU K 31.1.2024:

Hodnota 1 podielového listu: 0,102579 EUR
Čistá hodnota majetku: 81 300,41 EUR
Zhodnotenie fondu:
– za 1 mesiac:  0,31 %
– za 3 mesiace: -12,80 %
– za 6 mesiacov: -12,80 %
– za 1 rok: -12,65 %
– od začiatku roku (YTD): -12,80 %
– od vzniku (25. 10. 2019):  0,48 % p.a.

Dokumenty na stiahnutie

Táto reklama má výlučne informatívny charakter, nejde o ponuku na nákup cenných papierov a jej text nie je právne záväzný. Úlohou tejto reklamy nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku na obchodných miestach spoločnosti RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. a  tomto webovom sídle.

UPOZORNENIE: Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. S investíciou do podielových fondov je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej politiky a stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môže stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správca žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky. Správca môže predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov najdlhšie na 12 mesiacov odo dňa, kedy sa úplná žiadosť o vyplatenie podielových listov bude považovať za doručenú Správcovi.