+ 421 2 321 484 00 info@ribsk.eu

GOLDSIDE Real Estate Fund

Verejný špeciálny fond nehnuteľností určený všetkým, ktorí chcú zhodnotiť svoj majetok investovaním do nehnuteľností.

Kam investujeme?

Primárne do nehnuteľností

  • kúpou majetkových účastí v realitných spoločnostiach, ktoré vlastnia nehnuteľnosti,
  • kúpou podielov v iných realitných fondoch.

Sekundárne do iných aktív

  • akcií, dlhopisov a nástrojov finančného trhu.

Fond môže využívať finančné deriváty na účely dosahovania výnosov, ako aj na účely zabezpečenia proti riziku.

Výnosy

Sú výsledkom dobrého hospodárenia. Do fondu prichádzajú vo forme:

 

  • príjmov z nájomného, úrokov, dividend,
  • kapitálového zhodnotenia investícií.

Vďaka tomu rastie hodnota majetku vo fonde a vám vaše investície. Fond nebude priebežne vyplácať dividendy, ale ako podielnik môžete požadovať vyplatenie podielových listov kedykoľvek. Ich cenu stanovujeme dvakrát za mesiac.

Rodný list fondu:

Názov fondu: GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f., RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s.

Skrátený názov fondu: GOLDSIDE Real Estate Fund

Typ fondu: Otvorený podielový fond vytvorený ako verejný špeciálny fond nehnuteľností

Správca: RIB SLOVAKIA, správ. spol., a. s.

Audítor: BPS Audit, s.r.o.

Depozitár fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Rizikovo-výnosový profil: 3 (na stupnici od 1 do 7)

Odporúčaný investičný horizont: minimálne 3 roky

Vstupný poplatok: maximálne 2%

Výstupný poplatok: maximálne 1%

Správcovský poplatok 1%

Výkonnostná odplata 20% z výnosu fondu

Minimálna investícia od 20 EUR

Číslo účtu pre investovanie do podielového fondu GOLDSIDE Real Estate Fund: SK5211110000001567602015

Graf vývoja cien fondu:

VÝKONNOSTI A HODNOTA MAJETKU FONDU K 15.05.2023:

Hodnota 1 podielového listu: 0,117633 EUR
Čistá hodnota majetku: 93 231,90 EUR
Zhodnotenie fondu:  
– za 1 mesiac: 0,00 %
– za 3 mesiace: 0,17 %
– za 6 mesiacov: 0,45 %
– za 1 rok: 3,31 %
– od začiatku roku (YTD): 0,52 %
– od vzniku (25. 10. 2019): 4,67 % p.a.

Dokumenty na stiahnutie

Táto reklama má výlučne informatívny charakter, nejde o ponuku na nákup cenných papierov a jej text nie je právne záväzný. Úlohou tejto reklamy nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku na obchodných miestach spoločnosti RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. a  tomto webovom sídle.

UPOZORNENIE: Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. S investíciou do podielových fondov je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej politiky a stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môže stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správca žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky. Správca môže predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov najdlhšie na 12 mesiacov odo dňa, kedy sa úplná žiadosť o vyplatenie podielových listov bude považovať za doručenú Správcovi.